Θέμα: « Παροχή ενημέρωσης για την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων, οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 με το σύστημα της ποσόστωσης 5%»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπ’αριθ.: Φ.251/4788/Β6/14/01/2013 εγκύκλιος (η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130124_2013_1_14_f_251_4788_b6_prothesmia_gia_kepa.doc) σύμφωνα με την όποια οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις μπορούν να εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4-9-2009).

Επισημαίνουμε ότι ο αριθμός των θέσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις καθορίζεται μόνο με Υπουργική Απόφαση.  Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι σε πρώτη φάση θα κληθούν να απευθύνουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που θα συσταθούν σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους. Παρακαλείστε να ενημερώσετε σε τυχόν ερώτημα των μελών σας ότι οι εν’ λόγω υποψήφιοι πρέπει να απευθυνθούν στους Διευθυντές των ΓΕΛ - ΕΠΑΛ για την ανωτέρω διαδικασία (δικαιολογητικά τρόπος απόκτησής τους κ.λπ.).

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της αριθ. Φ.151/122732/Β6/1-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1612/Β’/4-10-2010):

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

 

Ιδιαίτερη Προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι παρακάτω δυο κατηγορίες υποψήφιων:

1) Όσοι πάσχουν από Μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%) και

2) Όσοι πάσχουν από Κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% οι οποίοι εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. εφόσον δεν διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας σε ισχύ. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας, μόνο οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. αποκλειστικά έως 28/02/2013.

 

Επισημαίνεται ότι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμο-ποιούνται εφόσον εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

 

Τονίζουμε ότι οι υποψήφιοι της Αττικής οφείλουν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών-Πειραιώς 181, ενώ οι μαθητές της υπόλοιπης επικράτειας στο ΚΕ.Π.Α. της επιλογής τους.

Πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις των ΚΕ.Π.Α. μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/home.cfm

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, υπόδειγμα της αίτησής, καθώς και πίνακας με τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με επόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη των Σωματείων σας.