Δωρεάν μετακινήσεις με πλοία για άπορους ,άτομα με αναπηρία , πολύτεκνοι ..

Δωρεάν μετακινήσεις με πλοία για άπορους ανάπηρους και παιδιά Υπουργική απόφαση, με την οποία καταργούνται οι δωρεάν μετακινήσεις και εκπτώσεις με πλοία, σε ειδικές κατηγορίες προσώπων και οχημάτων και θεσπίζονται νέες, με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια των δικαιούχων, υπέγραψε , ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

.

Οπως αναφέρεται δωρεάν θα μετακινούνται οι άποροι (με πιστοποιητικό της οικείας υπηρεσίας, νομαρχίας, δελτίου ταυτότητας και υπηρεσιακού σημειώματος της Λιμενικής Αρχής κατά περίπτωση) και μέχρι 10 άτομα ανώτατο όριο ανά πλοίο και για κάθε γραμμή αλλά και τα παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών.
 
Για τους ανάπηρους πολέμου, τα θύματα πολέμου και τους βοηθούς ή συνοδούς το ποσοστό έκπτωσης είναι 50% όπως και για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, για τους συνοδούς των ατόμων αυτών και εφόσον ο μεταφορέας απαιτήσει συνοδεία για το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, τότε ο συνοδός μεταφέρεται δωρεάν.
 
Επίσης έκπτωση 50% δικαιούνται οι πολύτεκνοι και από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους οι φοιτητές-σπουδαστές ΑΕΙ – ΤΕΙ και οι σπουδαστές όλων των ΑΕΝ – ΚΕΣΕν με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή δελτίο σπουδαστικής ιδιότητας.
Επιπλεόν δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται (για υπηρεσιακούς λόγους) εν ενεργεία ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, οι δόκιμοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και λιμενοφύλακες όταν μετακινούνται ομαδικά και μέχρι 50 άτομα ανά πλοίο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και οι πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου Ναυτιλίας με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας.
Σχετικά με τα οχήματα έκπτωση 100% έχουν όσα ανήκουν στο υπουργείο Ναυτιλίας και στο Λιμενικό Σώμα και 50% όσα είναι αναπηρικά που συνοδεύονται από τον δικαιούχο και φέρουν ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή δελτίο στάθμευσης οχημάων των ατόμων με αναπηρίες.

Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και  ταχύπλοα δωρεάν μετακινήσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Έχοντας υπ’ όψιν:
1.Τις διατάξεις,
α)του άρθρου 4 καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ” αριθμ. 3577/1992
του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας
των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (Θαλάσσιες
Ενδομεταφορές – Καμποτάζ)
β)της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων
τέταρτου και όγδοου του ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές –
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε
Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ)του π.δ.85/2012«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων…», όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ.94/2012 (Α΄149), και το π.δ.119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153)
2.Το π.δ.344/2003 «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες
μεταφορές σε συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου» (Α΄314)
3.Την υπ’ αριθμ.04/18-06-2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)
4.Τις υπ’ αριθμ.01/2003 έως 30/2003 Αποφάσεις Ρ.Α.Θ.Ε.
5.Την υπ’ αριθμ.3324.1/15/03/03-04-2003 κοινή απόφαση υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα»
(Β΄438), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3324.1/20/03/15-05-2003 κοινή
απόφαση υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄643)(ΝΕςΕΓ)
6.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού

1.Καθορίζουμε, ως υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις τακτικές δρομολογήσεις
(εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) και στις έκτακτες δρομολογήσεις, για την εξυπηρέτηση λόγων
δημοσίου συμφέροντος, κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του
εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου
δρομολογήσεως, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

image

image (1)

 

πηγή:http://www.newsitamea.gr/